تعرفه مصوب عوارض و بهای خدمات محلی 1403

عزیزاله افشار شهردار نیک پی

عوارض خودرو شهرداری نیک پی
میز خدمت

راهنمای مراجعین

صدور گواهی پایان کار ساختمانی

اصل و تصویر سند مالکیت
اصل و تصویر شناسنامه مالک
اصل و تصویر وکالتنامه محضری
اصل و کپی فیش پرداخت عوارض نوسازی سال جاری
اصل و کپی انحصار وراثت (در صورت فوت مالک)
نقشه GIS
گزارش مهندس ناظر
فیشهای برق ، آب ، گاز و تلفن​​​​​​​

گواهی عدم خلاف و بلامانع​​​​​​​

اصل و تصویر سند مالکیت
اصل و تصویر شناسنامه مالک
اصل و تصویر وکالتنامه محضری
اصل و کپی فیش پرداخت عوارض نوسازی سال جاری
اصل و کپی انحصار وراثت (در صورت فوت مالک)
نقشه GIS
گزارش مهندس ناظر
فیشهای برق ، آب ، گاز و تلفن​​​​​​​

پاسخ استعلام کسبی​​​​​​​

ارائه استعلام از اتحادیه صنف مربوطه
ارائه مفاصا حساب کسبی از اداره درآمد منطقه
ارائه اصل سند مالکیت و تصویر آن
ارائه اصل اجاره نامچه و کپی آن
ارائه اصل شناسنامه و کپی آن
نامه و استعلام ارائه شده از صنف مربوطه​​​​​​​