شورای اسلامی شهر نیک پی

 

 

 

 

اعضای شورای اسلامی شهر نیک پی

 

 

رئیس شورانایب رئیسمنشی شورامنشی شورا

خزانه دار و منشی

نایب رئیس شورای شهرستان

جواد شامیفرشاد علیمردانیمسعود رحیمیجعفر خداییفرهاد علیمردانی
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یادداشت سردبیر

@Aseman_Mag

ما را دنبال کنید