نتايج نهایی شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامى شهر نيک پي

                                                                                         بسمه تعالى

 

 

فرم شماره 31 آگهى نتيجه انتخابات
شماره : 1328441-6-ش
تاريخ: 1400/03/29
 بدين وسيله به اطلاع کليه اهالى محترم شهر نيک پي تابع شهرستان زنجان استان زنجان ميرساند، با توجه به برگزاری انتخابات ششمين دوره انتخابات شوراهای اسلامي شهر و روستا در روز جمعه مورخ 28/03/1400 ،نتايج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامى شهر نيک پي به ترتيب دارندگان بيشترين رأی به شرح ذيل مى باشد:
1-آقای فرشاد عليمرداني نام پدرجعفر دارای 187 رأی
 2-آقای مراد باباخاني نام پدرعمران دارای 169 رأی
 3-آقای جواد عليمرداني نام پدرحسين دارای 125 رأی
4-آقای فرهاد عليمرداني نام پدرحمداله دارای 68 رأی
5-آقای محمد اکبرزاده نام پدرمحمد على دارای 68 رأی
 6-آقای مسعود رحيمي نام پدرمحمود دارای 68 رأی
7 -آقای جعفر خدائي نام پدرحسينعلى دارای 63 رأی
 8 -آقای جواد شامي نام پدرعليرضا دارای 42 رأی
9 -آقای جعفر اربطي نام پدراحمد دارای 33 رأی
 10 -آقای حسن خدائي نام پدرمحمد دارای 32 رأی
11 -آقای حسين تقي لو نام پدرمحمود دارای 32 رأی
12 -آقای پيمان شامي نام پدرجلال دارای 32 رأی
13 -خانم سميه سعيدی نام پدراشرف دارای 9 رأی

اينک در اجرای ماده 52 قانون انتخابات شوراهای اسلامى کشور و ماده 70 آيين نامه اجرايى انتخابات شوراهای اسلامى شهر و روستا ، از تاريخ انتشار اين آگهى به مدت دوروز هيأت اجرايى در محل فرمانداری آماده قبول شکايات انتخاباتى مى باشد . شکاياتى قابل رسيدگى خواهد بود که مشخصات شاکى يا شاکيان شامل نام ونام خانوادگى، نام پدر، نشانى محل کار يا سکونت و امضای شاکى يا شاکيان را داشته باشد.

 

رضا عسگری
 فرماندار شهرستان زنجان

یادداشت سردبیر

@Aseman_Mag

ما را دنبال کنید