​برنامه زمانی ملاقات با جناب آقای شریفی شهردار محترم شهر نیک پی

روز های فرد از ساعت 10 الی 12