مراحل صدور عوارض ساليانه خودرو

 مراجعه متقاضي به واحد درآمد و تشکیل پرونده سیستمی
 در صورت نداشتن پرونده در سامانه صدور عوارض خودرو ( از قبیل مشخصات ماشین و مالک و سوابق وایز عوارض خودرو )، مدارك ذیل جهت صدور عوارض خودرو مورد نياز میباشد که متقاضی باید به همراه داشته باشد
·   اصل يا كپي سند مالکیت خودرو (برگ سبز) يا كارت ماشين يا وكالت خريدار
·   فيش هاي پرداختي عوارض سالهاي قبل (مفاصاحساب . سوابق پرداختی،انتقال سند قطعی)
·   سند یا فاکتور فروش خودرو(کمپانی یا گمرکی)
·   كارت شناسايي يا كارت ملي مالک خودرو 
·   شماره تماس مالک خودرو